A budapesti Német Nemzetiségi Gimnázium igazgatói állásának kiírása

Forrás: LdU

Szeretne rendszeresen hírekről, cikkekről értesülni?
Lájkolja Ön is a –> Zentrum Facebook oldalát

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (MNOÖ)

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium

Intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16 – 2021.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye: 1203 Budapest, Serény u. 1

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • német szakos egyetemi szintű végzettség
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt (megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető)
 • vagyonnyilatkozat benyújtásának vállalása
 • a magyarországi német közösséghez tartozás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • német nemzetiségi köznevelési intézményben szerzett megfelelő gyakorlat
 • intézményvezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata
 • nyelvvizsga-bizonyítványok másolatai
 • a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)
 • szakmai önéletrajz
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

A vezetői megbízás betölthetőségének időpontja:

A vezetői megbízás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 29-én beérkezőleg
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Heinek Ottó elnök nyújt, a 061/212-9151-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnökének címezve (1026 Budapest, Júlia u. 9., 1537 Budapest, Pf. 348.). Kérjük a borítékon a következőt feltüntetni: Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium intézményvezetői pályázat.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 • kozigallas.hu (2016. január 29.)

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • Oktatási és Kulturális Közlöny
 • www.ldu.hu honlap
 • Neue Zeitung c. hetilap

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ldu.hu honlapról szerezhet.

Deutschválts nyelvet

Címkék:

Kapcsolódó cikkek:

© 2004 - 2020 • Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ, Minden jog fenntartva!
logo