Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 

Név: Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár

Székhely: Magyarországi Németek Háza, 1062 Budapest, Lendvay u. 22.

Postai cím: 1062 Budapest, Lendvay u. 22.

Telefonszám: +36-1-373-0933

Fax: +36-1-373-0932

E-mail cím: info@zentrum.hu

Weblap: www.zentrum.hu

 

Ügyfélszolgálati elérhetőségek:

Postai cím: 1062 Budapest, Lendvay u. 22.

Telefonszám: +36-1-373-0933

Fax: +36-1-373-0932

E-mail cím: info@zentrum.hu

 

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti felépítés >>>

 

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 

Igazgató: Ambach Mónika

Telefonszám: +36-1-373-0933

Fax: +36-1-373-0932

E-mail cím: info@zentrum.hu

könyvtáros: Frei Nándor

Telefonszám: +36-1-354-0881

Fax: +36-1-354-0881

E-mail cím: info@bibliothek.hu

 

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Ügyfélkapcsolati vezető/Irodavezető: Grund Lajos

Telefonszám: +36-1-373-0933

Fax: +36-1-373-0932

E-mail cím: info@zentrum.hu

Ügyfélszolgálati rend (előzetes egyeztetés szükséges):
Hétfő-csütörtök 10:00 – 15:30

 

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Cím: 1026 Budapest, Júlia utca 9.

Postacím: 1537 Budapest, Pf. 348

Telefon: 1/212-9151, 1/212-9152

Fax: 1/212-9153

E-mail: ldu@ldu.hu

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 34. §-val összhangban a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. CXL. tv. 55. §-a és 84. § (1) bekezdése szerinti nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátása.

Alapító okirat >>> 

Szervezeti és Működési Szabályzat >>>

2. *  Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

910110 Közművelődési intézmények tevékenysége

Activities of institutes for community culture

 

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Magyarországi Németek Könyvtára

nyilvános tudományos szakkönyvtár

országos hatáskörű, térítésmentes szolgáltatás

nyitvatartás

Hétfő: zárva

Kedd: 9:00 – 12:00, 13:00-16.30

Szerda: 9:00 – 12:00, 13:00-16.30

Csütörtök: 13:00-16.30

Péntek: 9:00-14:00

 

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

  • Rendezvényekhez és felhívásokhoz kapcsolódó tájékoztató hírlevél
  • Online hírlevélre való önkéntes feliratkozáshoz megadandó információ: név, e-mail cím
  • Adattárolás: hírlevélről való leiratkozásig

 

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Blickpunkt – Fotografieren wir uns! (2016) – fotóalbum

Abgedreht! DVD (2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) – filmgyűjtemény

költségtérítés: oktatási célra ingyenes (korlátozottan)

A kiadványok elérhetőek az intézmény irodájában és a könyvtárban.

 

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Abgedreht! – Magyarországi Német Ifjúsági Filmünnep: 2006 óta megrendezésre kerülő filmes verseny középiskolás (14-19 éves) diákok számára. Célja, hogy a fiatalok saját szemszögükből mutassák be a német nemzetiséget. A versenyre maximum ötfős és felnőtt kísérővel rendelkező csapatok nevezhetik legfeljebb 10 perc hosszú német nyelvű filmjeiket. (www.abgedreht.hu)

Blickpunkt – Képek versenye: online fotópályázat, ami lehetőséget nyújt valamennyi hobbi és profi fotósnak, hogy megmutassa tudását, illetve az intézménynek, hogy képanyagot gyűjtsön a magyarországi német archívum számára a német nemzetiség múltjáról, jelenéről, ünnepeiről és mindennapjairól. A Blickpunkt 2008 óta évente kerül megrendezésre. A résztvevők a verseny számára készített www.blickpunkt.hu internetoldalon tölthetik fel – három kategóriában: fotó, archív kép, képeslap – alkotásaikat, melyek a magyarországi németekhez kötődnek. A verseny ünnepélyes díjátadóval és kiállítással zárul.

 

13. *  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Ügyfélkapcsolati vezető/Irodavezető: Grund Lajos

Telefonszám: +36-1-373-0933

Fax: +36-1-373-0932

E-mail cím: info@zentrum.hu 

Ügyfélszolgálati rend (előzetes egyeztetés szükséges):

Hétfő: 10:00 – 15:30

Kedd: 10:00 – 15:30

Szerda: 10:00 – 15:30

Csütörtök: 10:00 – 15:30

III. Gazdálkodási adatok

l. *  A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Intézményi költségvetés (dokumentumok) >>>

 

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2021 Létszám és személyi juttatások (pdf) >>>

2020 Létszám és személyi juttatások (pdf) >>>

2019 Létszám és személyi juttatások (pdf) >>>

2018 Létszám és személyi juttatások  (pdf) >>>

2020 Szerződésekről szóló közzétételi kötelezettség (pdf) >>>

2019 Szerződésekről szóló közzétételi kötelezettség (pdf) >>>

2018 Szerződésekről szóló közzétételi kötelezettség (pdf) >>>

 

3. *  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Nemleges 

 

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Nemleges

 

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Nemleges

•••

Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár: közzéttételi dokumentumok >>>

Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár: általános közzéttételi lista >>>

•••

Egységes közadatkezelő rendszer >>>

© 2004 - 2022 • Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ, Minden jog fenntartva!
logo